Poradnik pogrzebowy

ŚMIERĆ W DOMU

Należy wezwać lekarza rodzinnego , który stwierdzi zgon osoby zmarłej oraz wypisze kartę zgonu. W przypadku śmierci w godzinach nocnych należy wezwać pogotowie ratunkowe tel. 999, wówczas kartę zgonu lub kartę informacyjną wystawi lekarz pogotowia ratunkowego. Na podstawie karty informacyjnej kartę zgonu wystawia lekarz rodzinny, do którego trzeba się udać następnego dnia.


ŚMIERĆ W SZPITALU LUB HOSPICJUM

W przypadku śmierci w szpitalu lub hospicjum karty zgonu wystawia lekarz prowadzący. Z kartą zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu. Do sporządzenia aktu zgonu potrzebne będą również dowód osobisty osoby zmarłej oraz dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.


ŚMIERĆ W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

Należy wezwać policję. Po otrzymaniu karty zgonu należy postępować podobnie jak w opisanych wyżej przypadkach.


KARTA I AKT ZGONU

Karta zgonu to dokument, który potwierdza śmierć osoby zmarłej. Karta zgonu jest niezbędna do odebrania ciała zmarłego przez zakład pogrzebowy. Karta zgonu składa się z dwóch części:

 1. Jest wymagana do wyrobienia aktu zgonu,
 2. Jest wymagana do pochowku.

Do sporządzenia aktu zgonu wymagane są następujące dokumenty:

 • Karta zgonu wystawiona przez lekarza,
 • Dowód osobisty zmarłego,
 • Dowód osobisty wnioskodawcy.

Akt zgonu zawiera następujące informację:,

 • Nazwisko, imię lub imiona osoby zmarłej, nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, a także miejsce zamieszkania,
 • Datę, godzinę i miejsce zgonu bądź znalezienia zwłok,
 • Nazwisko, imię lub imiona a także nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej,
 • Nazwisko rodowe i imiona rodziców zmarłego


DOKUMENTY

Osoby powierzając nam organizacje pogrzebu powinny dostarczyć do nas takie dokumenty jak:

 • Dowód osobisty,
 • Dowód osobisty osoby zmarłej,
 • Akt zgonu,
 • Legitymację emeryta – rencisty potwierdzająca opłacanie składek emerytalno- rentowych – w sytuacji rozliczenia bezgotówkowego.


ZASIŁEK POGRZEBOWY

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymywane w razie śmierci bliskiej osoby ale nie tylko. Świadczenie to ma na celu, choćby częściowe zrekompensowanie kosztów poniesionych w związku z organizacją pochówku.

Nasz Zakład pogrzebowy oferuje możliwość rozliczenia bezgotówkowego w ramach zasiłku pogrzebowego. Jeśli koszt pogrzebu jest niższy od przyznawanej kwoty, różnica zwracana jest przed ceremonia pogrzebową,

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 1. ubezpieczonego- osoba podlegająca ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym;
 2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę;
 3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
 4. członka rodziny- przez członków rodziny należy rozumieć:
   
  1. małżonka (wdowa i wdowiec), także będący w orzeczonej przez sąd separacji;
  2. rodziców, ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające;
  3. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;
  4. przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż w/w
  5. rodzeństwo;
  6. dziadkowie;
  7. wnuki;
  8. osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Warto zaznaczyć, że zasiłek pogrzebowy przysługuje także w razie śmierci ubezpieczonego, którego ubezpieczenie ustało pod warunkiem, że jego śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek pogrzebowy może być pobierany tylko z jednego tytułu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Świadczenie to może przysługiwać także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatu, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Członkom rodziny zmarłego zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie 4000 zł. Natomiast osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego zasiłek pogrzebowy może być przyznany do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.